KVK ve İşlenmesi Hakkında Pazarlama Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması TSM GLOBAL Türkey Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
-- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
-- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
-- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
-- İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
-- İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?
-- Kimlik Bilgisi: İsim, soy isim
-- Firma Bilgisi
-- Görsel ve İşitsel kayıtlar: Video kaydı, ses kaydı, fotoğraf kaydı

Kişisel Verileriniz Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
-- İletişim kurulması ve pazarlama yapılması
-- Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
-- Pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi
-- Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
-- Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz, sosyal medya hesapları, kataloglar, şirket tanıtım dosyaları içerisinde, sunumlarda “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@tsmglobal.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Can. No: 21 Kartal / İstanbul
Telefon: 0216 560 2020
İnternet Sitesi: www.tsmglobal.com.tr
Eposta Adresi: info@tsmglobal.com.tr

Sizi Arayalım
Şehir *
KVKK ve çerezler hakkında uyarıları kabul ediyorum.

Başa Dön